Art. 237.  Każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracownika  !!!

  • 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
    § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest pracą wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi a powierzchnia wokół stanowiska pracy nie jest:
1) osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
2) wyposażona  w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

Kurs dostępu budowlanego

- kurs dostępu budowlanego – kurs podstawowy

Kurs  (AP1)  Dostępu budowlanego przeznaczony jest dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę na wysokości np.  na masztach , konstrukcjach metalowych , słupach , rusztowaniach , kratownicach itp. Kurs skierowany zarówno do firm jak i osób indywidualnych.

Więcej...

Alpinista przemysłowy – dostęp linowy

- kurs alpinista przemysłowy – dostęp linowy

Kurs  (AP2) alpinista przemysłowy przeznaczony jest dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę na wysokości np.  na masztach, słupach, budynkach, rusztowaniach, dachach  itp. Jest to kurs rozszerzony o większy zakres wiedzy  i umiejętności niż kurs dostępu budowlanego. Kurs skierowany zarówno do firm jak i osób indywidualnych.

Więcej...

Możliwość przeprowadzenia szkoleń na terenie całej Polski !!!